Marihøna 1- 3 års avdeling

På Marihøna har vi fokus på å møte barnas grunnleggende behov som er trygghet, omsorg, respekt og tilhørighet.

Gjennom LØFT - tilnærming stimulerer vi til læring og mestring gjennom lek, tilrettelagte aktiviteter og hverdagssituasjoner. Gode erfaringer gjennom trygge relasjoner styrker barnas selvbilde, øker trivselen og bidrar til positiv utvikling. Når barna føler seg trygt, sett, hørt og bekreftet, er utgangspunktet for læring og mestring det beste. Vi legger vekt på respekt for enkeltbarnet, samtidig som vi bidrar aktivt for at hvert av barna skal oppleve tilhørighet i et positivt fellesskap. Det er i det gode og gjensidige samspillet mellom barn og voksen hvor barnehjernen får utvikle seg slik den bør.

Små barn trenger hjelp og trening med å regulere egne følelser. Regulering av følelser er helt nødvendig for at barna skal fungere i lek med hverandre. Barn med uregulerte følelser klarer ikke å konsentrere seg og være oppmerksomme og deres sosiale og kognitive utvikling kan bli hemmet. Vi voksne er opptatt av å hjelpe barna å regulere følelsene sine til et akseptabelt nivå, slik at de gradvis blir i stand til å regulere følelser på egenhånd.

For de minste barna har vi egne områder både inne og ute hvor de kan utfolde seg etter egne forutsetninger. Både inne og ute kan de minste barna leke i trygge omgivelser og samtidig utfordre seg selv.